Titoktartási nyilatkozat

Alulírott, mint a Kantar Hoffmann Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1052 Budapest, Vitkovics Mihály utca 9.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: Cg.01-09-950407; a továbbiakban a „Társaság”) kutatásának (a továbbiakban a „Kutatás”) résztvevője, az alábbi nyilatkozatot (a továbbiakban „Nyilatkozat”) teszem:

1. A Nyilatkozatban használt fogalmak meghatározása

1.1. „Információ”:

1.1.1. minden, a Kutatáshoz közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódó Információ, beleértve a Kutatás témáját, a Kutatás során feltett kérdéseket, ideértve a jelen Nyilatkozatot;

1.1.2. Annak ténye, miszerint Aláíró részt vett a Kutatás munkálataiban, kitöltötte a Kutatáshoz kapcsolódó kérdőívet, tesztelte a Kutatás tárgyát és válaszolt a Társaság által feltett, a Kutatással összefüggő kérdésekre;

1.1.3. Bármely formában megjelenő információ, ideértve kifejezetten, de nem kizárólagosan minden írásbeli, szóbeli vagy géppel olvasható adatot, javaslatot és tervet is, amelynek titokban maradásához a Társaságnak vagy szerződéses partnereinek méltányolható érdeke fűződik;

1.1.4. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban a „Ptk.”) 2:47. § (1) bekezdése szerinti üzleti titok:
„Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság nem terheli.”

2. A jelen Nyilatkozat tárgya

2.1. A Résztvevő vállalja, hogy az Információkat titokban tartja és bizalmasan kezeli, továbbá, hogy a Társaság előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül azokat sem közvetlenül, sem közvetve (akár írásban, akár szóban vagy egyéb módon) nem közli, nem fedi fel és nem teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára.

3. Időtartam

3.1. A jelen Nyilatkozat aláírásától számított határozatlan ideig van hatályban, azt a Résztvevő nem vonhatja vissza.